§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (zwanym dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Auto Galeria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Mosiężnej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000040608, posiadająca nr NIP: 7822074287, Regon: 631263567.

§ 2 Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Operatora Usługi za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.ibemo.pl.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych Usługobiorców. Aby dokonać rejestracji należy:
 1. Wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny dostępny na stronie: ww.ibemo.pl,
 2. Wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 3. Kliknąć na przycisk „Zapisuję się”. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłany zostanie link aktywacyjny do Usługi Newsletter,
 4. Kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link aktywacyjny celem aktywacji Usługi Newsletter.

§ 3 Warunki korzystania

 1. Z Usługi Newsletter może korzystać każda osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestruje się jako Usługobiorca zgodnie z treścią § 2 Regulaminu.
 2. Operator Usługi nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Usługi Newsletter.
 3. Do korzystania z Usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 4. Usługobiorca korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4 Czas trwania usługi

 1. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu zarejestrowania się Usługobiorcy do momentu wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę lub Operatora Usługi.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: kontakt@ibemo.pl lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 3. Operator Usługi może w każdym czasie rozwiązać Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, w szczególności w przypadku:
 1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. zmianę sposobu świadczenia Usługi Newslettera spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 3. zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu,
 4. gdy Usługobiorca korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz narusza prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczaje i zasady współżycia społecznego.
 1. Operator Usługi swoje oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do Usługi Newsletter.
 2. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę.

§ 5 Dane osobowe

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania Usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi Newsletter zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi Newsletter tj. informowania o ofertach, produktach, usługach i promocjach dostępnych na stronie www.ibemo.pl.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 6. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia Usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności dostępnej na stronie: www.ibemo.pl

§ 6 Reklamacje

 1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez Operatora Usługi ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: ul. Mosiężna 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Reklamacja powinna zawierać opis nieprawidłowości Usługi Newsletter, oczekiwań wobec rozpatrzenia reklamacji oraz adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko Usługobiorcy zgłaszającego reklamację.
 3. Operator Usługi rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, Operator Usługi powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni od momentu wykrycia nieprawidłowości.
 5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ustępie 3 zdanie 2 wysyłana zostanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2021 r.  
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie internetowej www.ibemo.pl.
 3. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Operator Usługi poinformuje Usługobiorców przez umieszczenie na stronie internetowej: www.ibemo.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na wskazanej stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.