§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej jako Regulamin) określa warunki korzystania przez Klientów z platformy internetowej, w tym w szczególności z nieodpłatnie udostępnianych treści.

 

§ 2. Definicje
 1. Usługodawca/Firma – Auto Galeria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Mosiężnej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040608, posiadająca nr NIP: 7822074287, Regon: 631263567.
 2. Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu.
 3. Podmiot współpracujący/Partner- podmioty z którymi Usługodawca współpracuje i których informacje są dostarczane Usługobiorcom, w wykonaniu Usługi, w szczególności podmioty oferujące sprzedaż samochodów, jak również banki i instytucje finansowe oferujące finansowanie samochodów.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej ww.ibemo.pl  w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, w tym wydrukowanie.
 5. Serwis - platforma internetowa dostępna pod adresem www.ibemo.pl za pomocą której Firma prezentuje Klientom treści, w tym informacje odnośnie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży lub oddania do używania w formie odrębnych sposób finansowania.
§ 3. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 1. Za pomocą Serwisu Firma umożliwia Klientowi zapoznanie się z ofertą pojazdów wystawionych do sprzedaży lub oddania do używania na podstawie umowy leasingu lub najmu, jak również uzyskania informacji na temat dostępnych opcji finansowania nabycia pojazdów w formie kredytu lub leasingu, w szczególności Serwis udostępnia informacji o:
 1. produktach, w tym modelach samochodów, specyfikacji, wersjach wyposażania, cenach, promocjach, danych technicznych,
 2. produktach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych nabywcom samochodów,
 3. głównych zasadach gwarancji,
 4. ofercie serwisowej,
 5. dostępnych akcesoriach do samochodów,
 6. informacji o działalności Usługodawcy oraz Podmiotów współpracujących
 7. informacji o dostępnych do nabycia samochodach używanych w ramach obowiązujących ofert/programów,
 1. W ramach Serwisu, oferuje się Klientowi także usługi:
  1. ułatwiające komunikację (zapytanie o ofertę) umożliwiające nawiązania kontaktu między Firmą a Klientem, w tym usługi bezpośredniego zamówienia kontaktu w celu przedstawienia informacji o ofertach Firmy lub Podmiotów współpracujących z Firmą, w szczególności ofertach sprzedaży i finansowania samochodów,
  2. pośredniego kontaktu z Usługodawcą w celu przedstawienia informacji o ofertach handlowych Firmy lub Podmiotów współpracujących z Firmą.
  3.  LiveChat i Salon Online umożlwiający Klientowi kontakt z przedstawicielami Firmy lub Podmiotami współpracującymi w czasie rzeczywistym,
  4. okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Usługodawcy lub Podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
  5. przekazywania danych Firmy lub Podmiotów współpracującym z Usługodawcą, których ofertą zainteresowany jest Klient,
  6. umożliwiającej Usługobiorcy w ramach wyboru spośród dostępnych w Serwisie opcji preferowanej przez Usługobiorcę konfiguracji samochodu, w tym dobrania rodzaju silnika, wersji wyposażenia, pakietów dodatkowych, skorzystania z dostępnych akcji promocyjnych, akcesoriów.
§ 4. Informacje dotyczące usług
 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności informacje dotyczące cen samochodów, specyfikacji technicznej, wyposażenia i akcesoriów, promocji, obniżek, rabatów, ubezpieczeń, usług finansowych, dostępnych samochodów i akcesoriów, gwarancji mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy lub Podmiotów współpracujących. W celu uniknięcia wątpliwości informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 2. W celu pozyskania szczegółowych i wiążących informacji o aktualnych cenach samochodów i dostępnym wyposażeniu i akcesoriach, parametrach technicznych, promocjach, obniżkach, rabatach, dostępnych samochodach, gwarancji i warunkach sprzedaży, a także możliwości skorzystania z usług ubezpieczeniowych i finansowych lub innych usługach należy skontaktować się z Usługodawcą lub Podmiotem współpracującym.
 3. Użytkownik zgadza się, że jego wniosek o uzyskanie finansowania na pojazd może zostać odrzucony, i że ostateczna decyzja w przedmiocie zawarcia lub nie zawarcia umowy finansowania zależy wyłącznie od podmiotu finansującego i jego akceptacji. Usługodawca nie ma wpływu na akceptacje danego wniosku lub na brak udzielania zgody na finansowanie pojazdu. Strony umowy o finansowanie wzajemnie ustalają warunki współpracy
 4. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży lub innej umowy lub usług finansowych każdorazowo należy ustalić indywidualnie.
 5. Wszelkie dane zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny.
 6. Klient może za pomocą Serwisu wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej w celu przedstawienia informacji na temat zakupu pojazdu i dostępnych opcji finansowania.
 7. Klient może za pomocą Serwisu wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych przez Klienta kanałów komunikacji elektronicznej.
 8. Wyrażenie przez Klienta ww. zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Firmę jest dobrowolne. Udzielona przez Klienta zgoda może być w każdej chwili wycofana.
§ 5. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z usługi
 1. Usługobiorca inicjuje korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.
 2. Natychmiast po wyświetleniu się strony głównej Serwisu na urządzeniu Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika (linku).
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez opuszczenie Serwisu.
 4. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
§ 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga:
 1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe
 2. urządzenia z dostępem do sieci Internet
 3. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript
 4. zainstalowane odpowiednie oprogramowania, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa (zalecana najnowsza wersja oprogramowania używanej przeglądarki) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci teleinformatycznej przez usługę
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe we wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi i we wszystkich możliwych konfiguracjach.
§ 7. Prawa i obowiązki użytkowników
 1. Korzystając z Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w tym dobór osobistych innych osób i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów.
 2. Usługobiorca nie może, bez zgody Usługodawcy ingerować w jakikolwiek sposób w treści zawarte w Serwisie. W przypadku jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w treści zawarte w Serwisie przez Usługobiorcę Usługodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania za powstałą w związku z tym szkodę.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw osób trzecich. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Usługodawcy, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym prawno-autorską.
 4. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie należy wykorzystywać ich w zastępstwie informacji dostępnych w ofertach poszczególnych Podmiotów współpracujących.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 6. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 7. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą.
§ 8. Odpowiedzialność
 1. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody Usługobiorcy tylko w przypadku, gdy powstały z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę i pozostają w związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem Usługodawcy.
 2. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane:
  1. niewłaściwą konfigurację sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy,
  2. naruszeniem Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących przez Usługobiorcę,
  3. przez osoby trzecie.
§ 9. Postępowanie reklamacyjne
 1. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Firmę:
 1. pisemnie – pocztą tradycyjną na adres:
  Auto Galeria sp. z o. o.,
  ul. Mosiężna 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 2. pocztą elektroniczną - na adres: reklamacje@ibemo.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe i opisanie przyczyny reklamacji.
 2. Firma udziela odpowiedzi na złożoną reklamację na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację wyślemy na adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub na adres e-mail podany przez Klienta w reklamacji.
§ 10. Dane osobowe
 1. Usługodawca jak administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe.
 2. Administrator wykonuje obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookie.
§ 11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania i obowiązuje aż do odwołania lub zmiany.
 2. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 3. Usługodawca sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomią Usługobiorców poprzez obwieszczenie w Serwisie.
 4. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia do odmówienia lub zaprzestania świadczenia usług na rzecz podmiotu naruszającego lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
 5. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.