I. INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony www.ibemo.pl.

Właścicielem strony www.ibemo.pl (dalej jako: Strona) jest Auto Galeria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Mosiężnej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040608, posiadająca nr NIP: 7822074287, Regon: 631263567.

 

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto Galeria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Mosiężnej 6, e-mail: sekretariat@bemo-motors.pl tel.: 61 / 8 747 703 (dalej jako: Administrator Danych Osobowych).

Administratorami Pani/Pana danych osobowych mogą być również spółki z grupy kapitałowej Bemo Motors (dalej jako: Spółki z Grupy BM). Szczegółowe dane dotyczące Spółek z Grupy BM, z którymi rekomendujemy by się Państwo zapoznali, znajdują się TUTAJ.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych mogą stać się również nasi partnerzy (dalej jako: Partnerzy) tj. m.in. podmioty oferujące sprzedaż, finansowanie i ubezpieczenie pojazdów osobowych i dostawczych, którzy mogą współpracować z nami przy świadczeniu usług na Pani/Pana rzecz. Nasza współpraca z Parterami będzie miała na celu zapewnienie Pani/Panu usług na najwyższym poziomie i sprostanie wszystkim Pani/Pana oczekiwaniom w tym zakresie. Dany Partner stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych w momencie przesłania Państwu przez nas, w związku z podjęciem przez Państwa decyzji o wyborze oferty danego Partnera, szczegółów dotyczących tejże umowy. Wraz z kompletem dokumentów dotyczących umowy z danym Partnerem zostanie Państwu doręczona pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez tego Partnera oraz stosowanej przez niego Polityki prywatności.

 1. Administrator Danych Osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 727 620 163 lub pod adresem email: iod@grupabemo.pl.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu Administrator wdrożył odpowiednie procedury.
 3. Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:
  1. wykonania usługi, a w tym przedstawiania ofert własnych oraz pośredniczenia w przedstawieniu ofert przez naszych Partnerów o przygotowanie których się Państwo do nas zwrócili; obsługi zapytań kierowanych przez Państwa do nas; dokonywania wstępnej oceny Państwa zdolności finansowych na potrzeby pośredniczenia w przedstawieniu na Państwa rzecz przez naszych Partnerów ofert finansowania, w tym z wykorzystaniem profilowania pod kątem badania zdolności finansowej; zawierania i realizacji łączących nas umów (wykonania usług), w tym świadczenia usług w drodze elektronicznej, realizacji postanowień regulaminów które akceptują Państwo przed skorzystaniem z danej usługi oraz utrzymania i wsparcia technicznego niezbędnego do świadczenia usług na Państwa rzecz,
  2. prowadzenia korespondencji za pomocą formularza on-line i/lub adresów e-mail w zakresie bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym w sprawie świadczonych usług, oceny Państwa zdolności finansowych oraz przedstawiania ofert naszych Partnerów o przygotowanie których się Państwo do nas zwrócili,
  3. marketingu, a w tym kontaktu za pośrednictwem kanałów elektronicznych w sprawie naszej oferty produktowej, jak również Spółek z Grupy BM oraz naszych Partnerów,
  4. organizacji wideokonferencji celem przedstawiania ofert własnych oraz pośredniczenia w przedstawieniu ofert Spółek z Grupy BM oraz naszych Partnerów,
  5. pomiarów statystycznych, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług na Państwa rzecz,
  6. realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym m.in. realizacji reklamacji, niezbędnego kontaktu, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, a ponadto w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk oraz marketingu własnego realizowanego w formie tradycyjnej (papierowej), elektronicznej lub telefonicznej,
  7. obrony uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z łączącej nas z Państwem umowy (wykonania usług).
 4. Spółki z Grupy BM oraz nasi Partnerzy przetwarzają Państwa dane osobowe w celach wskazanych w ich Politykach Prywatności, wskazanych w pkt 1 powyżej.
 5. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, w szczególności adres IP, dane o lokalizacji. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w części poświęconej plikom cookies. W przypadku Państwa prośby o przygotowanie oferty, skierowanego do nas zapytania oraz w przypadku łączącej nas z Państwem umowy (świadczenia usługi), w zależności od sytuacji, przetwarzane są ponadto dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, dane z dowodu osobistego, firma, numer telefonu, numer faxu, identyfikatory NIP oraz REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach podatkowych, rachunkowych i finansowych, takich jak deklaracje podatkowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:
 • z wypełnionego przez Panią/Pana formularza na naszej stronie internetowej lub na stronie internetowej naszego Partnera,
 • z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez nas w celu realizacji usługi,
 • stanowić dane przekazane nam przez naszych Partnerów podczas współpracy przy realizacji usługi.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. Państwa dobrowolna zgoda wyrażona poprzez akceptację stosowania plików cookies na Państwa urządzeniu, regulaminu świadczenia usługi bądź dotycząca zgody na marketing - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  lub
 2. łącząca nas z Państwem umowa - zgodnie z art 6 ust 1. lit b) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) - co oznacza, iż na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa pisemna zgoda,
  oraz
 3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora - zgodnie z art. 6 ust 1. lit f) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją umowy) -  co oznacza, iż na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa pisemna zgoda.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi, w tym przygotowania i przedstawienia oferty, udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie oraz realizacji umowy (świadczenia usługi). W przypadku ich niepodania, nie będziemy mogli świadczyć usług na Państwa rzecz, w tym przedstawić oferty, odpowiedzieć na skierowane zapytanie oraz nie będzie mogła zostać zawarta umowa pomiędzy nami.
 2. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, w szczególności:
  1. spółkom z Grupy BM oraz współpracującym z nami Partnerom, którzy staną się odrębnymi od nas Administratorami Państwa Danych Osobowych, w stosunku do których - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas w ich imieniu - działamy jako podmioty przetwarzające, w szczególności dealerom samochodowym, bankom, kredytodawców, pożyczkodawcom, ubezpieczycielom oraz innym instytucjom finansowym;
  2. podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe na nasze zlecenie w oparciu o umowy powierzenia danych osobowych tj. m.in.: biurom rachunkowym, serwisom informatycznym, kancelariom prawnym, firmom hostingowym, dostawcom usług IT, naszym podwykonawcom, a ponadto bankom i operatorom pocztowym oraz inny podmiotom współpracującym z nami takim jak Google Analitycs.

 

 1. Państwa dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej zostaną usunięte podczas automatycznego procesu usuwania. Państwa dane osobowe zebrane przez nas w związku z realizacją usługi, w tym pośredniczenia w przygotowaniu oferty, udzielenia odpowiedzi na zapytanie i/lub realizacji umowy (świadczenia usługi), w tym usług elektronicznych, pomiarów statystycznych, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług na Państwa rzecz będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi/umowy oraz po jej zakończeniu w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj. m.in.: marketingu własnych produktów lub usług - do czasu wycofania udzielonej wcześniej zgody oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) a także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa np. ustawy o rachunkowości.

 

 1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Państwu również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (np. w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń czy wypełnienia obowiązku prawnego – art. 17 ust. 3 RODO).
 2. Posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z wykorzystaniem analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, w tym do państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).
 4. W związku z korzystaniem z naszej strony, w tym wypełnienia formularzy zamieszczonych na naszej Stronie lub przesłanych do Państwa w odpowiedzi na skierowaną prośbę o przygotowanie oferty przez naszych Partnerów, możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Państwa dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Państwa dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami mogą być Państwo zainteresowani, jaka jest Państwa zdolność finansowa i na przedstawieniu Państwu dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób.
 5. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.
 6. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: iod@grupabemo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mosiężna 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 7. Przetwarzając Państwa dane, które są zbierane za pomocą plików cookies, w większości przypadków nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa osoby. Zatem jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących powyższych praw, będą Państwo poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Państwa.

 

II. PLIKI COOKIE

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
 1. Przez używanie Strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie plików cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony.
 2. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (z ang. cookie – ciasteczko) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
 1. świadczenia usług na rzecz użytkowników;
 2. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz polepszenia i usprawnienia nawigacji na naszej stronie (m.in. pliki cookies stałe i sesyjne);
 3. tworzenia ogólnych i anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej Strony (co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (m.in. pliki cookies zewnętrzne);
 4. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie występuje konieczność każdorazowego ponownego logowania się po przejściu na kolejne podstrony.

 

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTUJEMY?
 1. Korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:
 1. Różniące się ze względu na cel jakiemu służą i ich znaczenie dla realizacji usługi:
 1. NIEZBĘDNE - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 2. MINITORUJĄCE - służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 3. WYDAJNOŚCIOWE – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. FUNKCJONALNE - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. REKLAMOWE - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. STATYSTYCZNE – służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 1. Różniące się w zależności od czasu przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika:
 1. SESYJNE - przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej;
 2. STAŁE - przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
 1. Różniące się w zależności od pochodzenia:
 1. WŁASNE - pliki cookies umieszczone bezpośrednio przez nas jako właściciela strony;
 2. ZEWNĘTRZNE - pliki cookies (PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz) od podmiotu zewnętrznego - Google Analytics. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności, z którą powinni się Państwo zapoznać: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Przykładowo:
 1. Google Chrome 
  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. 
  W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. 
  W sekcji "Pliki cookie" można zmienić naspujące ustawienia plików cookie: 
  - Usuwanie plików cookie 
  - Domyślne blokowanie plików cookie 
  - Domyślne zezwalanie na pliki cookie 
  - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 
  - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.
 2. Internet Explorer 6.0 i 7.0 
  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. 
  Suwakiem ustawiamy poziom, zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. 
 3. Mozilla Firefox 
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. 
  Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używać ustawień użytkownika". 
  O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka. 
 4. Opera 
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 
  O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - będź nie - pozycji Ciasteczka. 
 5. Safari 
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. 
  Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".
 1. Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcje". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie mogą Państwo najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.
 2. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym modą Państwo znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 3. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
 4. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej Stronie.
 5. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
 6. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii dostępne są m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.

 

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 20.10.2021 r. Administrator Danych Osobowych może w przyszłości zmienić Politykę m.in. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych. Administrator każdorazowo umieści w ramach swojej Strony informację o zmianach w Polityce.