Uszkodzenie samochodu w leasingu – co zrobić w przypadku uszkodzenia pojazdu?

W przypadku uszkodzenia auta w leasingu użytkownik powinien podjąć następujące kroki:

  1. Zgłoszenie szkody auta w leasingu
  2. Przekazanie informacji o szkodzie do leasingodawcy

W większości przypadków leasingodawcy nie wymagają wezwania policji na miejsce wypadku. Tylko nieliczne firmy umieszczają taki wymóg w Ogólnych Warunkach Leasingu. Niezależnie od zapisów umowy leasingu wezwanie policji jest konieczne w sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia zostały poszkodowane osoby. W przypadku kolizji, jeśli obie strony są zgodne co do jej przebiegu, wystarczy sporządzić stosowne oświadczenie ze sprawcą zdarzenia. Dla poszkodowanego jest ono pisemnym potwierdzeniem roszczeń, na podstawie którego może zlikwidować szkodę i uzyskać wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.

Wezwanie policji do stłuczki autem w leasingu jest konieczne, jeśli w jej wyniku zostały poszkodowane osoby. A co w sytuacji, gdy uszkodzone są jedynie pojazdy? W tym przypadku warto zweryfikować zapisy Ogólnych Warunków Leasingu. W większości umów leasingodawcy wymagają wezwania policji w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest ktoś inny niż klient, a szkoda ma być likwidowana z OC sprawcy.

Jeżeli uszkodzenie auta w leasingu ma być naprawiane z polisy autocasco, to nie zawsze konieczne jest wzywanie policji. Część firm jednak wymaga tego, aby zabezpieczyć się przed ewentualną próbą wyłudzenia odszkodowania. Niestety dla sprawcy wiąże się to także z otrzymaniem mandatu (200-500 złotych) i 6 punktów karnych.

Uszkodzenie samochodu w leasingu leasingobiorca powinien niezwłocznie zgłosić do zakładu ubezpieczeń. Oczywiście z formalnego punktu widzenia właścicielem pojazdu jest firma leasingowa. Jednak to leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za użytkowany samochód. Na takich samych zasadach działa wynajem długoterminowy. To oznacza, że w przypadku uszkodzenia leasingowanego pojazdu użytkownik musi postępować tak, jakby było ono jego własnością. Dlatego to on powinien zgłosić szkodę auta w leasingu do firmy ubezpieczeniowej.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie o całym zdarzeniu leasingodawcy. Zazwyczaj wystarczy wypełnić gotowy formularz udostępniony przez firmę leasingową i przesłać go pocztą e-mail. W przypadku umowy z iBemo nie musisz załatwiać tych formalności osobiście. Wystarczy, że wyślesz do nas formularz pocztą e-mail. 

A co w przypadku, jeśli do uszkodzenia auta dojdzie podczas podróży zagranicznej? W takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę, które zapewnia ochronę w trakcie poruszania się autem pojazdem poza Polską. Dzięki doskonałej znajomości ofert ubezpieczycieli doradcy iBemo zaproponują najkorzystniejszą cenowo polisę z oczekiwanym przez Ciebie zakresem ochrony.

Leasing a wypadek - jak przebiega likwidacja szkody?

Szkoda dotycząca auta w leasingu jest zazwyczaj likwidowana w wariancie serwisowym. Oznacza to, że naprawa odbywa się w warsztacie wybranym w porozumieniu z leasingodawcą. Najczęściej jest to autoryzowana sieć wskazana przez firmę leasingową. W ten sposób leasingodawcy zabezpieczają się przed niefachową naprawą, która może spowodować utratę wartości pojazdu. Dlatego też firmy leasingowe rzadko zgadzają się na kosztorysowy tryb likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Taka forma rozliczenia szkody obowiązuje w przypadku najpopularniejszej formuły, którą jest leasing operacyjny.

Przy likwidacji szkody we wskazanym przez leasingodawcę warsztacie firma ubezpieczeniowa przelewa wartość odszkodowania bezpośrednio na jego konto. Z wypłaconych środków pokrywane są koszty naprawy samochodu w leasingu. Następuje to jednak po wydaniu zgody przez leasingodawcę. Firma leasingowa musi najpierw poznać szczegóły dotyczące samego zdarzenia oraz przebiegu naprawy. Upoważnienie do naprawy bezgotówkowej wystawione przez firmę leasingową upoważnia ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania bezpośrednio na konto warsztatu, który dokonuje naprawy uszkodzonego pojazdu.

Finansujący może odmówić wydania takiej zgody, jeśli umowa leasingu jest zadłużona na przykład z powodu opóźnień w spłacie rat. W takiej sytuacji leasingodawca może wskazać własne konto do wypłaty odszkodowania. Jednocześnie nie zwalnia to leasingobiorcy z obowiązku naprawy uszkodzenia samochodu w leasingu.    

Bezgotówkowe rozliczenie naprawy jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla leasingobiorcy, ponieważ:

·         Ogranicza do minimum formalności, jakich musi dopełnić leasingobiorca.

·         Leasingobiorca otrzymuje samochód zastępczy na czas naprawy leasingowanego auta.

·         Leasingobiorca nie traci czasu na zamawianie potrzebnych części czy przesyłanie rachunków do ubezpieczyciela.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych realizuje tę usługę w trybie „door to door”. Pracownik warsztatu przyjeżdża po uszkodzony samochód i przekazuje leasingobiorcy auto zastępcze.

Forma likwidacji szkody ma także wpływ na kwestie związane z podatkiem VAT. W wariancie bezgotówkowym rozliczeniem VAT-u zajmuje się leasingodawca. W przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz leasingobiorcy to na niego spada ten obowiązek.

Auto w leasingu a szkoda całkowita lub kradzież pojazdu

W przypadku OC szkoda jest uznawana przez ubezpieczyciela za całkowitą, jeśli koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu sprzed wypadku. W takiej sytuacji opłaca się jedynie zezłomować auto. Nieco inaczej sytuacja wygląda z Autocasco, gdzie w zależności od zapisów umowy wystarczy, że koszty naprawy stanowią 70-80% wartości pojazdu.

W obu przypadkach szkoda całkowita lub utrata pojazdu w wyniku kradzieży automatycznie powoduje wygaśnięcie umowy leasingowej. Oczywiście pod warunkiem, że za jej powstanie nie odpowiada firma leasingowa. Niestety dla leasingobiorcy może to oznaczać konieczność natychmiastowej spłaty rat pozostałych do zakończenia umowy. Problem pojawi się momencie, kiedy odszkodowanie wypłacone po szkodzie całkowitej w leasingu nie pokryje zobowiązania wobec leasingodawcy. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel wypłaca kwotę odpowiadającą rynkowej wartości auta w momencie szkody, która jest pomniejszana o wartość pozostałości po wraku. To najczęściej powoduje rozbieżności między wartością odszkodowania a kwotą do spłaty dla leasingodawcy.

Wielu leasingobiorców zastanawia się, co z wrakiem pojazdu po szkodzie całkowitej w leasingu? Na skutek rozliczenia szkody staje się on własnością przedsiębiorcy. W takiej sytuacji może on poprosić ubezpieczyciela o pomoc w sprzedaży pojazdu lub zająć się tym we własnym zakresie. Szkoda całkowita z leasingu najczęściej trafia na aukcje organizowane przez platformy online.

Formą ochrony dla leasingobiorcy na wypadek szkody całkowitej w leasingu jest ubezpieczenie GAP. W połączeniu z polisą AC zapewnia ono zwrot całkowitej wartości pojazdu. Dotyczy to również kradzieży samochodu. Dzięki ubezpieczeniu GAP przedsiębiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięty leasing. Jeżeli szkoda całkowita miała miejsce na krótko przed zakończeniem leasingu, to kwota odszkodowania może przekroczyć wartość pozostałych do spłaty rat. W takiej sytuacji leasingodawca jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty na konto leasingobiorcy.

Wypadek samochodem w leasingu – czy ma wpływ na prywatną historię szkód?

Uszkodzenie pojazdu przez użytkownika może skutkować podniesieniem miesięcznej raty leasingowej w kolejnym roku. Jest to spowodowane utratą zniżek, a tym samym wzrostem ceny pakietu ubezpieczeniowego.

Przed wyborem oferty leasingowej i ubezpieczeniowej warto zweryfikować, czy dany zakład ubezpieczeń przekazuje do ewidencji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego informacje o szkodzie ze wskazaniem przedsiębiorcy, który korzysta z leasingu. Może się bowiem okazać, że szkoda spowodowana leasingowanym autem będzie miała wpływ na utratę zniżek użytkownika na przykład przy wykupowaniu polisy na prywatny samochód.

Przestrzeganie określonych zasad oraz zapisów umowy pozwala sprawnie przejść proces od momentu uszkodzenia leasingowanego auta do wypłaty odszkodowania i likwidacji szkody. W iBemo zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie w zakresie wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia. Dzięki powiązaniu z grupą dealerską Bemo Motors możemy zaproponować atrakcyjne zniżki. Jednocześnie wybierzemy wariant polisy, który najlepiej zabezpieczy Cię na wypadek uszkodzenia auta w leasingu.