Co to jest WLTP?

Od września 2018 roku wszystkie nowe pojazdy muszą być kontrolowane pod kątem zużycia paliwa i emisji spalin zgodnie z nową procedurą pomiarową WLTP. Jej wdrożenie miało na celu uwiarygodnić dane deklarowane przez producentów aut. Aktualne testy są bardziej wymagające od wcześniejszej normy NEDC. W konsekwencji deklarowane obecnie zużycie paliwa jest zazwyczaj wyższe niż informacje podawane jeszcze kilka lat temu. Oficjalne badania zgodnie z procedurą pomiarową WLTP są wykonywane w warunkach laboratoryjnych.

Dlaczego wprowadzono nową procedurę pomiarową WLTP? Ponieważ dotychczasowa metoda straciła wiarygodność. Producenci nauczyli się, jak optymalizować swoje auta. W oficjalnych badaniach samochody wypadały bardzo dobrze, ale deklarowane zużycie paliwa i emisja spalin były dużo niższe od wyników uzyskiwanych przez te same pojazdy na drogach. W praktyce te różnice sięgały nawet 40%. Dane podawane przez producentów nie miały zatem nic wspólnego z rzeczywistością. Dodatkowo procedura NEDC zupełnie nie sprawdzała się w przypadku aut hybrydowych oraz hybryd typu plug-in. Dane z oficjalnych testów sugerowały, że pojazdy są dużo oszczędniejsze, aniżeli w rzeczywistości.

W ramach procedury WLTP testom muszą być poddawane wszystkie wersje danego modelu. Dla każdej producent jest zobowiązany opublikować osobne dane dotyczące zużycia paliwa i emisji spalin. Co to oznacza w praktyce? Każda wersja silnika, skrzyni biegów czy wyposażenia, która może wpływać na zużycie paliwa, musi być traktowana jako odrębna i poddawana badaniom. Do tej pory producenci analizowali jedynie wersje silnikowe z wyposażeniem, które było zoptymalizowane pod kątem jak najniższego zużycia paliwa. Aktualnie osobno podawane są dane dla dwóch egzemplarzy, które różnią się na przykład rozmiarem kół lub dodatkowymi akcesoriami.

Na czym polega cykl pomiarowy WLTP?

Procedura WLTP dużo bardziej precyzyjnie określa zasady wykonywania pomiarów:

 • Temperatura w trakcie badania musi wynosić 23 stopnie (w przypadku NDEC 20-30 stopni).
 • Dystans pokonywany w trakcie badania to 23 km (w przypadku NEDC – 11 km).
 • Średnia prędkość auta w czasie testów wynosi 47 km/h (w przypadku NEDC 33 km/h).
 • Maksymalna prędkość w czasie testów wynosi 130 km/h (w przypadku NEDC 120 km/h).
 • Postoje stanowią 13% ogólnego czasu testu (w przypadku NEDC 25%).
 • Badanie jest wykonywane w 4 cyklach odpowiadających jeździe w różnych warunkach (w przypadku NDEC 2 części – 13 minut jazdy miejskiej i 7 minut pozamiejskiej).

Wśród 4 cykli odzwierciedlających jazdę w odmiennych warunkach wyróżniamy:

 • Cykl niski to jazda w gęstym ruchu miejskim ze średnią prędkością 18,9 km/h, maksymalną prędkością do 56,5 km/h oraz udziałem postojów 26,5%.
 • Cykl średni to jazda w terenie zabudowanym ze średnią prędkością 39,4 km/h i maksymalną prędkością 76,6 km/h.
 • Cykl wysoki to jazda pozamiejska z maksymalną prędkością do 97,4 km/h.
 • Cykl bardzo wysoki to jazda autostradowa ze średnią prędkością 94 km/h i maksymalną do 131,3 km/h.

Parametry obowiązujące podczas testów zostały uśrednione na podstawie doświadczeń kierowców z różnych krajów.

Jakie są aktualne normy emisji spalin?

Normy emisji spalin to europejski standard, który określa górną, dopuszczalną ilość spalin emitowanych przez auta sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Główną przyczyną ich wprowadzenia było nakłonienie producentów do montażu w ich samochodach niskoemisyjnych i ekologicznych jednostek napędowych. Unia Europejska opracowała regulacje, które zostały wydane w formie dyrektyw. Dotyczą one zmniejszenia emisji:

 • węglowodorów,
 • tlenków węgla,
 • tlenków azotu,
 • cząstek stałych.

Dla każdej grupy pojazdów ustalono różne normy emisji spalin.

Od 2017 roku obowiązuje norma Euro 6, a 1 stycznia 2021 roku wprowadzono standard Euro 6D ISC-FCM. Nakłada on obowiązek wyposażenia każdego pojazdu zarejestrowanego po 1 stycznia 2021 roku w urządzenie monitorujące zużycie paliwa lub wykorzystanie energii elektrycznej. Od początku 2022 roku norma Euro 6D ISC-FCM obowiązuje również w przypadku pojazdów ciężarowych. Zgodnie z jej zapisami pojazdy muszą emitować o 80% mniej tlenków azotu i o 66% mniej cząsteczek stałych niż w normie Euro 5.

Aktualne normy emisji spalin dla samochodów osobowych z silnikami diesla wynoszą:

 • dwutlenek węgla – 95 g/km,
 • tlenki azotu – 80 mg/km.

W przypadku aut z silnikami benzynowymi obowiązują następujące normy:

 • dwutlenek węgla – 95 g/km,
 • tlenki azotu – 60 mg/km.

Wartość limitów może być różna w przypadku poszczególnych producentów aut.  Jest to zależne m.in. od średniej masy produkowanych pojazdów. To oznacza, że różne samochody mogą mieć odmienne limity emisji spalin. To ile CO2 może emitować dane auto, zależy od jego masy i jest wyliczane według określonego wzoru. Dla lat 2021-2024 docelowy indywidualny poziom emisji spalin dla danego producenta oblicza się według wzoru:

Docelowy indywidualny poziom emisji spalin = WLTPreference target + A [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

WLTP reference target - oznacza referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji WLTP w 2021 r.,

A - wynosi 0,096,

Mø - oznacza wyrażoną w kilogramach (kg) średnią wartość masy w stanie gotowym do jazdy (M) wszystkich nowych lekkich pojazdów użytkowych danego producenta zarejestrowanych w danym docelowym roku;

M0 - wynosi 1 766,4 w 2020 r., a w latach 2021, 2022 i 2023 jest to wartość przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 510/2011, natomiast w 2024 r. jest to wartość przyjęta zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2019/631,

Do 31 października każdego roku Komisja Europejska publikuje w formie aktów wykonawczych wykaz zawierający m.in. docelowy indywidualny poziom oraz średni indywidualny poziom emisji CO2 w poprzednim roku kalendarzowym dla każdego producenta. Wykaz zawiera różnicę między średnim indywidualnym poziomem emisji CO2, a docelowym indywidualnym poziomem emisji w tym samym roku dla danego producenta. Dokument wskazuje, który producent spełnił docelowe indywidualne poziomy emisji w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego.

Warto podkreślić, że podane normy dotyczą testów laboratoryjnych. W normalnych warunkach drogowych mogą być one przekroczone o 1,43 raza. W kolejnych latach ten współczynnik ma być sukcesywnie obniżany aż do zrównania wyników laboratoryjnych z drogowymi. Producenci, którzy nie spełniają norm emisji CO2, muszą się liczyć z koniecznością uiszczenia wysokich opłat nakładanych przez Komisję Europejską. Wynoszą one 95 euro za każdy gram CO2 ponad obowiązujący limit. Kary są naliczane od każdego sprzedanego samochodu. Skutki przekroczenia limitów mogą być dla producentów bardzo dokuczliwe. Doskonałym tego przykładem jest koncern Volkswagena, którego limit na 2020 rok wyniósł 99,3 g/km. Niestety producent przekroczył wartość normy o 0,5 g/km. Z tego tytułu Komisja Europejska naliczyła opłatę, która wyniosła 100 milionów euro.

Kiedy wprowadzano poszczególne normy emisji spalin?

Chronologia wprowadzania kolejnych norm emisji spalin wygląda następująco:

 • Norma Euro 1 została wprowadzona w 1993 roku. Aby spełnić jej wymogi, producenci zaczęli wykorzystywać w pojazdach katalizatory spalin.
 • Norma Euro 2 obowiązywała od 1997 roku.
 • Norma Euro 3 została wprowadzona od 2001 roku. Od tego momentu przepisy Unii Europejskiej wprowadziły różne limity emisji spalin dla pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. W przypadku diesli obowiązują bardziej rygorystyczne normy emisji CO2. Jednocześnie w tych jednostkach dopuszczalna jest wyższą emisją tlenków azotu.
 • Norma Euro 4 obowiązywała od 2006 roku. Pojazdy z silnikami benzynowymi do tego momentu były zwolnione ze standardów emisji cząstek stałych.
 • Norma Euro 5 została wprowadzona w 2011 roku.
 • Norma Euro 6 obowiązuje od 2014 roku. W trakcie jej obowiązywania wprowadzono 3 modyfikacje norm, które zmniejszają dopuszczalną emisję cząstek stałych:
  • Norma Euro 6C wprowadzona we wrześniu 2019 roku.
  • Norma Euro 6D-Temp (tymczasowa) obowiązująca od września 2019.
  • Norma Euro 6D obowiązująca od stycznia 2021 roku.

Norma

Obowiązuje od

Euro 1

1993

Euro 2

1997

Euro 3

2001

Euro 4

2006

Euro 5

2011

Euro 6

2014

Euro 6C

09.2019

Euro 6D - Temp (tymczasowa)

09.2019

Euro 6D

01.2021

Jak sprawdzić, czy auto spełnia normy emisji spalin?

Planując zakup samochodu, warto zweryfikować, czy spełnia on aktualne normy emisji salin na terenie Unii Europejskiej. Taka informacja powinna znajdować się w jednym z poniższych dokumentów:

 • karta pojazdu,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji auta,
 • dowód rejestracyjny.

Jeśli w dokumentach nie ma takiej informacji, to można zweryfikować konkretny model po roku produkcji oraz numerze VIN w serwisie historiapjazdu.gov.pl. W niektórych autach standard Euro znajduje się na naklejce umieszczonej na ramie drzwi.

Weryfikacja spełniania norm emisji spalin to obowiązek w przypadku aut sprowadzonych z zagranicy. Niewywiązanie się z tej czynności może skutkować zakazem poruszania się pojazdem na terenie Unii Europejskiej. W przypadku aut zarejestrowanych w Austrii, Belgii, Francji, Danii, Holandii, Norwegii, Hiszpanii oraz we Włoszech standardy emisji spalin można zweryfikować online.

Które pojazdy nie muszą spełniać norm emisji spalin?

Nowe normy emisji spalin nie są obowiązkowe dla wszystkich pojazdów. Wyjątek stanowią:

 • bankowozy,
 • pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • producenci aut, których rejestracja nie przekracza 1000 sztuk rocznie.

Wymienione samochody są całkowicie zwolnione z obowiązku stosowania norm emisji spalin oraz z opłat nakładanych za ich przekroczenie.

Euro 7 - planowane zmiany w zakresie norm emisji spalin

W 2025 roku powinna wejść w życie norma Euro 7. Ma ona między innymi zaostrzyć standardy dotyczące emisji tlenków węgla i ograniczyć ją nawet 3-krotnie. Eksperci przewidują, że wprowadzenie normy Euro 7 będzie początkiem końca ery samochodów spalinowych i rozpocząć prawdziwą ekspansję aut z napędem elektrycznym. Odpowiedzią na restrykcyjne zapisy normy Euro 7 może być wdrożenie nowych technologii materiałowych z wykorzystaniem innowacyjnych tworzyw sztucznych. Idealnym tego przykładem jest spieniony polipropylen EPP. To rodzaj tworzywa umożliwiający wielko i średnioseryjną produkcję wysokiej klasy komponentów, które wyróżniają się niską wagą i dużą wytrzymałością. Materiał EPP jest w 95% złożony z powietrza i może zastępować plastik oraz piankę poliuretanową. To pozwoli wykorzystać go do produkcji foteli, wypełnień drzwi, kokpitów, wypełnień podłóg i bagażników. Dzięki temu waga tych materiałów spadnie o 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Według założeń Komisji Europejskiej w 2050 roku na terenie Unii Europejskiej mają poruszać się wyłącznie pojazdy zeroemisyjne. Wielu kierowców już teraz zastanawia się, jaki samochód elektryczny wybrać do miasta. Ten temat bliżej opisujemy na naszym blogu. W kontekście zero emisyjności warto także nieco bliżej przyjrzeć się zagadnieniu, ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego.